Powiadomienie

W sobotę, 12 czerwca od godziny 10.00 dla członków piotrkowskiego koła w Sulejowie ul. Milejowska 30 będą wydawane leki przeciw warrozie.

Szkolenie wiosenne

Szkolenie wiosenne dla pszczelarzy 

Harmonogram

Szkolenia realizowanego w ramach umowy nr 15/S/115/2020/21 refundowanego ze środków ARiMR w ramach programu WPR

 

Temat: „Współczesne zagrożenia w hodowli pszczół”

Wykłady przeprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Olszewski

W szkoleniu zgodnie z projektem przewidziano udział dwóch grup po 100 pszczelarzy.

Grupa I:

Miejsce : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów

Data szkolenia 12.06.2021roku.

Lp.

Godz.

Temat

Ilość godzin

1.

800

Rasa i linia pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki

2

2.

930

Przerwa

15min.

3.

945

Typ ula , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

4.

1115

Przerwa

15min.

5.

1130

Choroby pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki.

2

6.

1300

Przerwa

15min.

7.

1315

Czynniki zewnętrzne , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

8.

1445

Obiad

30min.

 

Grupa II: Miejsce : SOLPARK KLESZCZÓW. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

Data szkolenia 13.06.2021roku

Lp.

Godz.

Temat

Ilość godzin

1.

800

Rasa i linia pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki

2

2.

930

Przerwa

15min.

3.

945

Typ ula , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

4.

1115

Przerwa

15min.

5.

1130

Choroby pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki.

2

6.

1300

Przerwa

15min.

7.

1315

Czynniki zewnętrzne , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

8.

1445

Obiad

30min.

 

Tematami dodatkowymi do dyskusji mogą być: Rotacyjna gospodarka pasieczna w praktyce. Rola odkładów we współczesnej gospodarce pasiecznej. Możliwości wykorzystania ograniczenia czerwienia matek pszczelich. Współczesna gospodarka pasieczna odpowiedzią na zmiany cech pszczół i zmiany środowiska.

 W czasie szkoleń (w Sulejowie i Kleszczowie) będzie możliwość wymiany wosku i zakupienia drobnego sprzętu pszczelarskiego w firmie KOKOSZKA z Krakowa

Zapraszamy

DOPŁATY DO RODZIN PSZCZELICH

Dopłata do przezimowanej rodziny pszczelej

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

Pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.-dziennik ustaw

  

 

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Mechanizmy PROW z których mogą korzystać pszczelarze

Podmioty prowadzące działalność pszczelarską mogą korzystać z możliwości wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR.

Niżej publikujemy informacje otrzymane przez PZP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prosimy zwrócić uwagę na terminy realizacji.

Instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

, w którym określone zostały cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z poszczególnych działań oraz podziałań. Warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych Programem określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182).

Wśród działań / poddziałań PROW 2014-2020, które można wskazać jako dostępne dla pszczelarzy 

są:

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Ponadto w informacji udzielonej przez ARiMR odczytać można, iż dla szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy oraz wymogami stawianymi przed podmiotami ubiegającymi się o przyznanie pomocy w ramach działania Współpraca sugeruje się zapoznanie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Cenną pomocą w zakresie tworzenia grup operacyjnych, określeniu zakresu ich działania

w kontekście wymogów ww. rozporządzenia oraz wsparciem w procesie ubiegania się

o przyznanie pomocy w ramach omawianego działania będzie także kontakt z brokerami innowacji działającymi w ramach SIR. Ich lista znajduje się na stronie: https://sir.cdr.gov.pl/lista-brokerow-caly-kraj/.

Ze szczegółowymi informacjami na temat wdrażanych instrumentów wsparcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanego ze środków krajowych można zapoznać się na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, adres: www.arimr.gov.pl. Wśród materiałów znajdują się kryteria dostępu do środków finansowych, wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, akty prawne, wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz instrukcje i wiele innych danych. Wątpliwości interpretacyjne, które będą pojawiać się podczas analizy publikowanych informacji można na bieżąco konsultować pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84

, a także kontaktując się z oddziałem regionalnym czy biurem powiatowym Agencji

 

Refundacje sprzętu pszczelarskiego 2021

WAŻNE ‼️‼️
Od dzisiaj ( piątek, 26.03.2021 ) członkowie RKP Piotrków mogą podpisywać umowy i realizować zakup sprzętu na refundację ❤
 
 

Ogłoszenia Zarządu RZP

Ogłoszenia Zarządu RZP

Wymiana wosku:

W dniu 13 marca br. (sobota) do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ( ul. Milejowska 21) przyjedzie firma pszczelarska KOKOSZKA z Krakowa - będzie możliwa wymiana wosku na węzę oraz zakup drobnego sprzętu pszczelarskiego. Zapraszamy od godziny 800.

PILNE ZAWIADOMIENIE

Zarząd R.K.P. w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia koleżanki i kolegów pszczelarzy naszego Koła, że w dniach 11,12,13 luty 2021r. będą pełnione dyżury w  sklepie Ogrodniczo-Pszczelarskim PLON przy ul. Wolborskiej 30. Celem dyżurów jest zebranie składek statutowych za 2021 rok , oraz kaucji za leki przeciw warrozie. 

11 luty ( czwartek ) : godz. :11.00-16.00
12 luty ( piątek ) : godz. : 11.00 - 16.00
13 luty ( sobota ) : godz. : 11.00 - 14.00

Ze względu na tak trudny czas bardzo prosimy o poważne potraktowanie naszej inicjatywy. 

Q/w dniach będą także przyjmowane wpłaty na matki pszczele z innych pasiek.

Pszczelarz uzgadnia cenę matki z hodowcą od którego będzie nabywał matki - dokonuje wpłaty w Kole - Zarząd Koła wpłaca do R.Z.P.Z.P. Regionalny Związek rozlicza się z danym hodowcą po otrzymaniu faktury.

Pasieka Zarodowa Kocierzowy na zasadach 2020r.  matki nieunasiennione odbiór i zapłata przy odbiorze, matki unasiennione zapisy w Kole, zapłata przy odbiorze.

Nazwa leku i substancja lecznicza

Forma leku

Cena jednostkowa (w zł za opakowanie)

Ilość leku na rodzinę

Wartość leczenia 1 rodziny (w zł )

APIWAROL

(amitraza 12,5 mg)

Tabletki dymne

(opakowanie 25 tabl.)

50.46 netto

54,50 brutto

5 tabletek do odymiania

10,01 netto

10,90 brutto

APIVAR

(amitraza 500 mg)

Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)

58,33netto 63,00 brutto

2 paski

11,66netto

12,60brutto

BIOWAR

(amitraza 500 mg)

Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)

61,57 netto

66,50 brutto

2 paski

12,31 netto

13,30 brutto

BAYVAROL 

(flumetryna

3,6 mg)

Paski do zawieszania

(opakowanie

4 paski)

16,20 netto

17,50 brutto

4 paski

16,20 netto

17,50 brutto

POLYVAR YELLOW 

(flumetryna

275 mg)

Paski do umieszczenia w wylotku ula (opakowanie 10 pasków)

112,50 netto

121,50 brutto

2 paski do umieszczenia w wylotku ula

22,50 netto

24,30 brutto

APIGUARD

(tymol 12,5 g)

1 taca z żelem zawierającym tymol do odparowania

9,26 netto

10,00 brutto

2 razy po 1 tacy do układania na górne beleczki ramek

18,52 netto

20,00 brutto

API LIFE VAR

(tymol 8 g olejki eteryczne)

(brak pewności dostępności)

Płytki (tymol, kamfora, mentol,

ol. eukaliptusowy)

do odparowania

(opakowanie 2 płytki)

13,43 netto

14,50 brutto

4 razy po 1 płytce do układania na górne beleczki ramek

26,84 netto

29,00 brutto

THYMOVAR 

(tymol 15 g)

Płytki z tymolem do odparowania (opakowanie 10 płytek)

83,33 netto

90,00 brutto

2 razy po 1 płytce na każdy korpus ula do układania na górne beleczki ramek

16,66 netto

18,00 brutto

OXYBEE

kwas szczawiowy

olejki eteryczne, glicerol

Płyn do polewania na pszczoły dla 22 rodzin

161,11 netto 174,00 brutto

5-6 ml na uliczkę międzyramkową

Jednorazowo

w okresie

bez czerwiu

7,32 netto

7,91 brutto

VARROMED

(mieszanina:

kwas mrówkowy

5 mg/ml,

  kwas szczawiowy

44 mg/ml)

Płyn do polewania na pszczoły (butelka plastykowa 555 ml z dozownikiem i podziałką)

dla 12-37 rodzin

 

111,11 netto

120,00 brutto

15-45 ml na pień w zależności od siły rodziny 1-5 razy w roku,

(średnio: 30 ml

3 razy/pień)

1podanie

2,76- 8,48 netto

3,01-9,16 brutto

średnio: zależnie od wielkości dawki i liczby powtórzeń

 

 Refundacja w ramach KOWR dotyczy leków zakupionych dla pszczół zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2020 roku!