PRZYPOMNIENIE

Zarząd R.K.P. w Piotrkowie Tryb. przypomina Kol.i Kol. o uzupełnieniu stanu rodzin pszczelich na dzień 30 września przygotowanych do zimowli.

Wnioski na zakup sprzętu pszczelarskiego w 2022 r składamy do końca września 2021r. u Kol. Marcina Jończyka Sklep Ogrodniczo Pszczelarski ul. Wolborska 30.

Szkolenie jesienne

Stowarzyszenie Wolborskich Pszczelarzy zaprasza Koleżanki i Kolegów pszczelarzy naszego koła na szkolenie, które odbędzie się w Wolborzu  11 września 2021r. od godz. 9.00.

Miejsce szkolenia- Miejski Dom Kultury

Temat:   1.  Przygotowanie Rodzin Pszczelich do zimy. 2.Gospodarka Pasieczna w Dużych Pasiekach.

Prelegent :- Pszczelarz praktyk - dr. wet. Maciej Jaros.

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia na wzajem - nie będziemy powiadamiać telefonicznie.

Pozdrawiamy.- do zobaczenia w Wolborzu.

Zarząd R.K.P. w Piotrkowie Tryb.

Powiadomienie

W sobotę, 12 czerwca od godziny 10.00 dla członków piotrkowskiego koła w Sulejowie ul. Milejowska 30 będą wydawane leki przeciw warrozie.

Szkolenie wiosenne

Szkolenie wiosenne dla pszczelarzy 

Harmonogram

Szkolenia realizowanego w ramach umowy nr 15/S/115/2020/21 refundowanego ze środków ARiMR w ramach programu WPR

 

Temat: „Współczesne zagrożenia w hodowli pszczół”

Wykłady przeprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Olszewski

W szkoleniu zgodnie z projektem przewidziano udział dwóch grup po 100 pszczelarzy.

Grupa I:

Miejsce : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów

Data szkolenia 12.06.2021roku.

Lp.

Godz.

Temat

Ilość godzin

1.

800

Rasa i linia pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki

2

2.

930

Przerwa

15min.

3.

945

Typ ula , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

4.

1115

Przerwa

15min.

5.

1130

Choroby pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki.

2

6.

1300

Przerwa

15min.

7.

1315

Czynniki zewnętrzne , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

8.

1445

Obiad

30min.

 

Grupa II: Miejsce : SOLPARK KLESZCZÓW. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

Data szkolenia 13.06.2021roku

Lp.

Godz.

Temat

Ilość godzin

1.

800

Rasa i linia pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki

2

2.

930

Przerwa

15min.

3.

945

Typ ula , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

4.

1115

Przerwa

15min.

5.

1130

Choroby pszczół, a wydajność ekonomiczna pasieki.

2

6.

1300

Przerwa

15min.

7.

1315

Czynniki zewnętrzne , a wydajność ekonomiczna pasieki

2

8.

1445

Obiad

30min.

 

Tematami dodatkowymi do dyskusji mogą być: Rotacyjna gospodarka pasieczna w praktyce. Rola odkładów we współczesnej gospodarce pasiecznej. Możliwości wykorzystania ograniczenia czerwienia matek pszczelich. Współczesna gospodarka pasieczna odpowiedzią na zmiany cech pszczół i zmiany środowiska.

 W czasie szkoleń (w Sulejowie i Kleszczowie) będzie możliwość wymiany wosku i zakupienia drobnego sprzętu pszczelarskiego w firmie KOKOSZKA z Krakowa

Zapraszamy

DOPŁATY DO RODZIN PSZCZELICH

Dopłata do przezimowanej rodziny pszczelej

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

Pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.-dziennik ustaw

  

 

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Mechanizmy PROW z których mogą korzystać pszczelarze

Podmioty prowadzące działalność pszczelarską mogą korzystać z możliwości wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR.

Niżej publikujemy informacje otrzymane przez PZP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prosimy zwrócić uwagę na terminy realizacji.

Instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

, w którym określone zostały cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z poszczególnych działań oraz podziałań. Warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych Programem określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182).

Wśród działań / poddziałań PROW 2014-2020, które można wskazać jako dostępne dla pszczelarzy 

są:

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Ponadto w informacji udzielonej przez ARiMR odczytać można, iż dla szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy oraz wymogami stawianymi przed podmiotami ubiegającymi się o przyznanie pomocy w ramach działania Współpraca sugeruje się zapoznanie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Cenną pomocą w zakresie tworzenia grup operacyjnych, określeniu zakresu ich działania

w kontekście wymogów ww. rozporządzenia oraz wsparciem w procesie ubiegania się

o przyznanie pomocy w ramach omawianego działania będzie także kontakt z brokerami innowacji działającymi w ramach SIR. Ich lista znajduje się na stronie: https://sir.cdr.gov.pl/lista-brokerow-caly-kraj/.

Ze szczegółowymi informacjami na temat wdrażanych instrumentów wsparcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanego ze środków krajowych można zapoznać się na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, adres: www.arimr.gov.pl. Wśród materiałów znajdują się kryteria dostępu do środków finansowych, wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, akty prawne, wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz instrukcje i wiele innych danych. Wątpliwości interpretacyjne, które będą pojawiać się podczas analizy publikowanych informacji można na bieżąco konsultować pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84

, a także kontaktując się z oddziałem regionalnym czy biurem powiatowym Agencji

 

Refundacje sprzętu pszczelarskiego 2021

WAŻNE ‼️‼️
Od dzisiaj ( piątek, 26.03.2021 ) członkowie RKP Piotrków mogą podpisywać umowy i realizować zakup sprzętu na refundację ❤